Gadhimai, simara
 +977 - 053-520210
 simara_cao@caanepal.gov.np

विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिने बारेको बोलपत्र अाह्यवान सम्बन्धी सूचना

08 November, 2022 Thursday Admin